top of page

Algemene voorwaarden

Hondenschool Raalte is gevestigd te Raalte, trainingslocatie: Wijheseweg 32, 8101 MB Raalte. Is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 90284917.

Voor alle gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen Hondenschool Raalte en de cursist gelden de onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten en activiteiten van Hondenschool Raalte, tenzij anders vermeld is bij de betreffende activiteit of schriftelijk overeengekomen is.

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Hondenschool Raalte: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Cursist: Hondeneigenaar die Hondenschool Raalte wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond en/of de hondeneigenaar die hulp wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag van zijn/haar hond(en).

1.3 Dienst: Door Hondenschool Raalte aangeboden cursus, privéles of activiteit.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst waarbij Hondenschool Raalte zich jegens haar cursist verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden dienst en de cursist tot betaling van deze dienst.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1 De cursist is ten alle tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken, deelname aan de dienst is geheel voor eigen risico.

2.2 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van Hondenschool Raalte, haar medewerkers en de locatie waar de dienst plaatsvindt.

2.3 Hondenschool Raalte is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de dienst georganiseerd door Hondenschool Raalte.

2.4 Hondenschool Raalte adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard W.A. verzekering. Heeft u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven.

2.5 De cursist, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de dienst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de (medewerkers van) Hondenschool Raalte van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

2.6 Daar wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten tijde van de dienst.

Artikel 3: Deelname dienst

3.1 Bij deelname aan een cursus of activiteit van Hondenschool Raalte dient de hond de inentingen te hebben gehad die voor de leeftijd gelden inclusief kennelhoest. Wij vertrouwen erop dat u de inentingen tijdig herhaalt. Wij kunnen u vragen om het inentingsboekje mee te nemen tijdens de les. Blijkt uw hond onvoldoende ingeënt te zijn dan kan u de les of activiteit geweigerd worden.

3.2 De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van Hondenschool Raalte. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet geschieden. Een mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij Hondenschool Raalte geschiedt door het bevestigen – aan het eind van een lopende cursus – door te willen gaan voor een volgende cursus onder het vermelden door Hondenschool Raalte welke volgende cursus tot de mogelijkheden behoort van de betreffende cursist.
3.3 De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
3.4 De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.

3.5 Kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen ten allen tijde aanwezig te zijn onder begeleiding van een volwassene. Kinderen mogen onderdelen van de les meedoen met hun hond, maar staan altijd onder supervisie van hun ouders. Uitzonderingen worden alleen gemaakt in overleg met Hondenschool Raalte.

Artikel 4: Betaling

4.1 De cursist voldoet het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen dienst door middel van een van de onderstaande mogelijkheden:

– Overmaken van het verschuldigde bedrag voor de start van de dienst naar Rabobank rekeningnummer NL92 RABO 0352139730 o.v.v. naam cursist, naam hond en type dienst.

– Contante betaling van de betreffende dienst. Bij cursus wordt het volledig verschuldigde bedrag voldaan tijdens de eerste les van de cursus. Privéles of andere activiteiten worden contant betaald per keer op de dag van de dienst.

– Het aangaan van een abonnement met automatische incasso. Zie ook de specifieke voorwaarden bij Abonnement artikel 6.

4.2 Indien er een betalingsachterstand ontstaat, is Hondenschool Raalte genoodzaakt maatregelen te nemen tegen de cursist. Dit houdt in, weigering van het volgen van de dienst. Indien de betaling daarna niet alsnog wordt voldaan, onderneemt Hondenschool Raalte verdere gerechtelijke stappen.
4.3 Alle kosten welke door Hondenschool Raalte moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

Artikel 5: Afmelden (gedeeltelijke) cursus

5.1 Mocht de cursist een les van een cursus niet kunnen komen of de aanmelding voor een cursus willen annuleren, dan zo spoedig mogelijk afmelden en bij voorkeur via de e-mail.
5.2 Indien een hond, waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt dan wordt er door de cursist voorafgaand aan de dienst contact opgenomen met Hondenschool Raalte. Hondenschool Raalte zal beslissen of deelname mogelijk is.

5.3 Restitutie van gemiste lessen vindt niet plaats bij afmelding door de cursist. Dit geldt ook bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij loopsheid of ziekte van de hond.

5.4 Mocht de cursist aangeven eerder te stoppen met de cursus om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het les- of abonnementsgeld.

5.5 Bij hoge uitzondering en alleen in overleg met de directie van Hondenschool Raalte kan van artikel 5.3 en 5.4 worden afgeweken.

5.6 Indien de instructeur niet in staat is om les te geven wordt de les of het consult verplaatst naar een ander moment, tenzij vervanging door een andere instructeur/gedragstherapeut mogelijk is.

5.7 Bij onvoorziene omstandigheden kan Hondenschool Raalte maximaal één les per cursus annuleren zonder tegenprestatie.

5.8 Voor sommige diensten of activiteiten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft Hondenschool Raalte het recht de dienst of activiteit te annuleren. Indien u reeds betaald heeft is Hondenschool Raalte verplicht u dit bedrag zo spoedig mogelijk terug te betalen.

5.9 Indien een hond zichtbaar ziek op de cursus komt, heeft Hondenschool Raalte het recht de les voor cursist en hond te ontzeggen.

Artikel 6: Abonnement

6.1 Een abonnement wordt aangegaan voor minimaal 3 hele kalendermaanden.

6.2 Het abonnement wordt geïnd via een automatische incasso. Het machtigingsformulier wordt ingevuld tijdens de eerste les.

6.3 Het abonnementsgeld wordt vooraf geïnd omstreeks de eerste van de maand. Start u halverwege een kalendermaand met een abonnement dan wordt die maand na rato verrekend en gelijktijdig met de eerste volledige kalendermaand geïncasseerd.

6.4 Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren of per e-mail. Na ontvangst van uw opzegging ontvangt u een bevestiging met de einddatum. De opzegtermijn is 1 hele kalendermaand, u zegt bijvoorbeeld op 15 april uw abonnement op dan eindigt het abonnement op 31 mei.​

Artikel 7: Overige

7.1 Indien de bovenstaande algemene voorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens Hondenschool Raalte gegeven, te worden opgevolgd.

7.2 Tijdens de dienst of activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden welke enkel gebruikt worden voor de website (www.hondenschoolraalte.nl) of op de Facebookpagina van de hondenschool. De cursist gaat hiermee akkoord, tenzij de cursist voorafgaand aan de dienst per e-mail of schriftelijk aangeeft bezwaar te maken.

7.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Hondenschool Raalte op internet of andere publicaties binden Hondenschool Raalte niet.

7.4 Op overeenkomsten gesloten met Hondenschool Raalte is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

8.5 Hondenschool Raalte behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

8.6 Hondenschool Raalte behoudt zich het recht de cursist te weigeren als hij niet naar de aanwijzingen van de instructeur luistert, zichzelf, zijn hond, of anderen in gevaar brengt. Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

bottom of page